Programs

Timing

Program Name

06.00 AM

KAALAI AARATHTHI

06.50 AM

ADHITHYA IRUDAYAM

07.00 AM

VISHNU SAHASRANAMAM

08.31 AM

LALITHA SAHASRANAMAM

09.30 AM

SAI CHALISHA

10.00 AM

AANMEEGAMUM NAANUM

11.00 AM

CHUTTIES NERAM

11.30 AM

LAKSHMI SAHASRANAMAM

12.00 PM

MATHIYA AARATHTHI

01.30 PM

MOVIE TIME

04.00 PM

BAKTHI CHUTTIES

04.30 PM

LAKSHMI SAHASRANAMAM

05.00 PM

VISHNU SAHASRANAMAM

05.30 PM

LALITHA SAHASRANAMAM

06.00 PM

MAALAI AARATHI

06.30 PM

KANDHASASTI KAVASAM

09.00 PM

IRAVU AARATHTHI

10.30 PM

IRAVU AARATHTHI

Timing

Program Name

06.00 AM

KAALAI AARATHTHI

06.50 AM

ADHITHYA IRUDAYAM

07.00 AM

VISHNU SAHASRANAMAM

07.30 AM

51 SAKTHI PEEDAM

08.00 AM

INIYA KAALAI POZHUTHU

08.31 AM

LALITHA SAHASRANAMAM

09.30 AM

SAI CHALISHA

11.30 AM

LAKSHMI SAHASRANAMAM

12.00 PM

MATHIYA AARATHTHI

04.30 PM

LAKSHMI SAHASRANAMAM

05.00 PM

VISHNU SAHASRANAMAM

05.30 PM

LALITHA SAHASRANAMAM

06.00 PM

MAALAI AARATHI

06.30 PM

KANDHASASTI KAVASAM

07.00 PM

INDRAKSHI SOTHRAM

07.30 PM

BAGAVATHAM

08.00 PM

SRI SAI SATCHARITHAM

08.30 PM

KANCHI MAA MUNIVER

09.00 PM

IRAVU AARATHTHI

09.30 PM

BHAGAVATH GEETHAI

10.30 PM

IRAVU AARATHTHI

Timing

Program Name

06.00 AM

KAALAI AARATHTHI

06.50 AM

ADHITHYA IRUDAYAM

07.00 AM

VISHNU SAHASRANAMAM

07.30 AM

51 SAKTHI PEEDAM

08.00 AM

INIYA KAALAI POZHUTHU

08.31 AM

LALITHA SAHASRANAMAM

09.30 AM

SAI CHALISHA

11.30 AM

LAKSHMI SAHASRANAMAM

12.00 PM

MATHIYA AARATHTHI

04.30 PM

LAKSHMI SAHASRANAMAM

05.00 PM

VISHNU SAHASRANAMAM

05.30 PM

LALITHA SAHASRANAMAM

06.00 PM

MAALAI AARATHI

06.30 PM

KANDHASASTI KAVASAM

07.00 PM

INDRAKSHI SOTHRAM

07.30 PM

BAGAVATHAM

08.00 PM

SRI SAI SATCHARITHAM

08.30 PM

KANCHI MAA MUNIVER

09.00 PM

IRAVU AARATHTHI

09.30 PM

BHAGAVATH GEETHAI

10.30 PM

IRAVU AARATHTHI

Timing

Program Name

06.00 AM

KAALAI AARATHTHI

06.50 AM

ADHITHYA IRUDAYAM

07.00 AM

VISHNU SAHASRANAMAM

07.30 AM

51 SAKTHI PEEDAM

08.00 AM

INIYA KAALAI POZHUTHU

08.31 AM

LALITHA SAHASRANAMAM

09.30 AM

SAI CHALISHA

11.30 AM

LAKSHMI SAHASRANAMAM

12.00 PM

MATHIYA AARATHTHI

04.30 PM

LAKSHMI SAHASRANAMAM

05.00 PM

VISHNU SAHASRANAMAM

05.30 PM

LALITHA SAHASRANAMAM

06.00 PM

MAALAI AARATHI

06.30 PM

KANDHASASTI KAVASAM

07.00 PM

INDRAKSHI SOTHRAM

07.30 PM

BAGAVATHAM

08.00 PM

SRI SAI SATCHARITHAM

08.30 PM

KANCHI MAA MUNIVER

09.00 PM

IRAVU AARATHTHI

09.30 PM

BHAGAVATH GEETHAI

10.30 PM

IRAVU AARATHTHI

Timing

Program Name

06.00 AM

KAALAI AARATHTHI

06.50 AM

ADHITHYA IRUDAYAM

07.00 AM

VISHNU SAHASRANAMAM

07.30 AM

51 SAKTHI PEEDAM

08.00 AM

INIYA KAALAI POZHUTHU

08.31 AM

LALITHA SAHASRANAMAM

09.30 AM

SAI CHALISHA

11.30 AM

LAKSHMI SAHASRANAMAM

12.00 PM

MATHIYA AARATHTHI

04.30 PM

LAKSHMI SAHASRANAMAM

05.00 PM

VISHNU SAHASRANAMAM

05.30 PM

LALITHA SAHASRANAMAM

06.00 PM

MAALAI AARATHI

06.30 PM

KANDHASASTI KAVASAM

07.00 PM

INDRAKSHI SOTHRAM

07.30 PM

BAGAVATHAM

08.00 PM

SRI SAI SATCHARITHAM

08.30 PM

KANCHI MAA MUNIVER

09.00 PM

IRAVU AARATHTHI

09.30 PM

BHAGAVATH GEETHAI

10.30 PM

IRAVU AARATHTHI

Timing

Program Name

06.00 AM

KAALAI AARATHTHI

06.50 AM

ADHITHYA IRUDAYAM

07.00 AM

VISHNU SAHASRANAMAM

07.30 AM

51 SAKTHI PEEDAM

08.00 AM

INIYA KAALAI POZHUTHU

08.31 AM

LALITHA SAHASRANAMAM

09.30 AM

SAI CHALISHA

11.30 AM

LAKSHMI SAHASRANAMAM

12.00 PM

MATHIYA AARATHTHI

04.30 PM

LAKSHMI SAHASRANAMAM

05.00 PM

VISHNU SAHASRANAMAM

05.30 PM

LALITHA SAHASRANAMAM

06.00 PM

MAALAI AARATHI

06.30 PM

KANDHASASTI KAVASAM

07.00 PM

INDRAKSHI SOTHRAM

07.30 PM

BAGAVATHAM

08.00 PM

SRI SAI SATCHARITHAM

08.30 PM

KANCHI MAA MUNIVER

09.00 PM

IRAVU AARATHTHI

09.30 PM

BHAGAVATH GEETHAI

10.30 PM

IRAVU AARATHTHI

Timing

Program Name

06.00 AM

KAALAI AARATHTHI

06.50 AM

ADHITHYA IRUDAYAM

07.00 AM

VISHNU SAHASRANAMAM

08.31 AM

LALITHA SAHASRANAMAM

09.30 AM

SAI CHALISHA

11.00 AM

CHUTTIES NERAM

11.30 AM

LAKSHMI SAHASRANAMAM

12.00 PM

MATHIYA AARATHTHI

04.30 PM

LAKSHMI SAHASRANAMAM

05.00 PM

VISHNU SAHASRANAMAM

05.30 PM

LALITHA SAHASRANAMAM

06.00 PM

MAALAI AARATHI

06.30 PM

KANDHASASTI KAVASAM

07.00 PM

INDRAKSHI SOTHRAM

09.00 PM

IRAVU AARATHTHI

10.30 PM

IRAVU AARATHTHI

ads